PuMPuRS

Liepājas 3. pamatskolā no 2018.gada 1.janvāra, lai mazinātu to skolēnu skaitu, kas priekšlaicīgi pārtrauc mācības un nepabeidz skolu, tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”.

 

Individuālo konsultatīvo atbalstu projektā saņēma:

2017./2018. mācību gada 2. semestrī:  6 skolēni.

2018./2019. mācību gada 1. semestrī: 13 skolēni.

2018./2019. mācību gada 2. semestrī: 20 skolēni.

2019./2020. mācību gada 1. semestrī: 25 skolēni.

 

2019./2020. mācību gada 2. semestrī  individuālo konsultatīvo atbalstu projektā saņems 34 skolēni.

Pumpurs_virsraksts

2019./2020. mācību gada 2. semestrī Liepājas 3. pamatskola turpina sniegt atbalstu skolēniem projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšana” (ESF projekts nr. 8.3.4.0/16/I/001) ietvaros. Tā kā gan izglītojamie, gan viņu vecāki arvien vairāk ir ieinteresēti dalībai projektā, tad 2019./2020. mācību gada 2. semestrī palielināts individuālā atbalsta saņēmēju skaits. Šajā semestrī speciālistu un priekšmetu pedagogu konsultācijas saņems 34 skolēni un darbā ar skolēniem būs iesaistīti 17 pedagogi. Izglītojamajiem ieplānots nodrošināt 250 individuālas konsultācijas latviešu valodā, 315 konsultācijas matemātikā, 125 konsultācijas dzimtajā valodā, 160 konsultācijas angļu valodā, 30 konsultācijas vēsturē, 20 psihologa un 10 logopēda konsultācijas.

Rakstu sagatavoja: Liepājas 3.pamatskolas projekta koordinatore Sandra Anohina

2020.gada 21.janvāris

Pumpurs_virsraksts

Liepājas 3. pamatskola 2019./2020. mācību gadā turpina sniegt atbalstu skolēniem projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšana” (ESF projekts nr. 8.3.4.0/16/I/001) ietvaros. Šajā gadā mācību priekšmetu konsultācijas saņems 25 skolēni. Visiem skolēniem ir izveidots individuālais plāns, kurā izvērtēti mācību pārtraukšanas riski un paredzēti pasākumi šo risku samazināšanai. 2019./2020. mācību gada 1. semestrī darbā ar mūsu skolēniem iesaistīti 16 pedagogi, kuri sniegs skolēniem konsultācijas matemātikā, latviešu valodā un literatūrā, angļu valodā, dzimtajā valodā.

Rakstu sagatavoja: Liepājas 3.pamatskolas projekta koordinatore Sandra Anohina

2019.gada 20.septembris

Pumpurs_virsraksts

2019.gada 29.martā Kuldīgā notika Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) konference, kurā piedalījās visu Liepājas skolu projekta dalībnieki. Mūsu skolu konferencē pārstāvēja projekta koordinatore. Projekts “PuMPuRS” jau otro gadu palīdz skolēniem un jauniešiem ar priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku un tiks īstenots līdz 2022.gada 31.decembrim. Projekta mērķa grupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12.klasei, kā arī profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4.kursam. Konferenču laikā izglītības iestāžu pārstāvjiem bija iespēja līdzdarboties un runāt par būtiskākajiem priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskiem, kā arī par to, kā skolēni, pašvaldības, mācību iestādes, skolotāji, vecāki un aizbildņi var sadarboties, lai nodrošinātu ilgtspējīgu atbalsta sniegšanas mehānisma izveidi un darbību. Konferencē tika pārrunāts par līdzšinējo projekta gaitu un ilgtspējīgas atbalsta sistēmas izveidi priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas mazināšanai.

Rakstu sagatavoja: Liepājas 3.pamatskolas projekta koordinatore Sandra Anohina

2019.gada 5.aprīlis

Pumpurs_virsraksts

Liepājas 3. pamatskola 2018./2019. mācību gada 2. semestrī turpina sniegt atbalstu skolēniem projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšana” (ESF projekts nr. 8.3.4.0/16/I/001). 20 projektā iesaistītiem skolēniem ir izveidots individuālais plāns, kurā izvērtēti mācību pārtraukšanas riski un paredzēti pasākumi šo risku samazināšanai. 2018./2019. mācību gada 2. semestrī darbam ar mūsu skolēniem iesaistīti 16 pedagogi. Skolēni saņems mācību priekšmetu konsultācijas, kā arī psihologa un sociālā pedagoga konsultācijas.

Rakstu sagatavoja: Liepājas 3.pamatskolas projekta koordinatore Sandra Anohina

2019.gada 18.janvāris

Pumpurs_virsraksts

2018./2019. mācību gadā Liepājas 3.pamatskola turpina dalību Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”  – “PuMPuRS”, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas priekšlaicīgi pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. 

Liepājas 3.pamatskolā projekta ietvaros tiks nodrošināts individuāls konsultatīvais atbalsts skolēniem, lai mazinātu un novērstu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskus, kas saistīti ar mācību darbu / izglītības iestādes vidi, ģimeni, sociālo vidi un veselību 13 skolēniem.

Projekta mērķgrupa ir skolēni no 5. līdz 9.klasei.

Papildus informācija par projektu — http://www.pumpurs.lv/

Rakstu sagatavoja: Liepājas 3.pamatskolas projekta koordinatore Sandra Anohina

2018.gada 14.septembris

Pumpurs_virsraksts

Liepājas 3. pamatskolā ar 2018.gada 1.janvāri tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to skolēnu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu.

Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu. Tiks veidota vienota datu bāze, kas nodrošinās regulāru informācijas apmaiņu valsts, pašvaldības un skolas līmenī par identificētajiem skolēniem un audzēkņiem ar risku pārtraukt mācības, veiktajiem preventīvajiem pasākumiem un to rezultātiem.

Liepājas 3. pamatskolā 2017./2018. mācību gada 2. semestrī projektā iesaistīti un saņems individuālo konsultatīvo atbalstu 6 skolēni no 5.-9.klasem.

Rakstu sagatavoja: Liepājas 3.pamatskolas projekta koordinatore Sandra Anohina

2018.gada 12.janvāris