Mācību process

.

Par mācību procesa organizēšanu no 23.03.2020. līdz 14.04.2020. 

Cienījamie 5. – 9. klašu vecāki!

No 23.03.2020. mācību process tiek organizēts attālināti. Skolēni mācīsies mājās, uzdevumi tiks saņemti un varētu būt pildīti interneta vidē, izmantojot datoru vai telefonu. Nodarbības notiks pēc stundu saraksta no 8:40! e-klasē skolotāji ievietos uzdevumus un mācāmo vielu savam priekšmetam saskaņā ar stundu sarakstu noteiktajai dienai. Starpbrīži paliek atbilstoši stundu laikiem. Laikā posmā, kurš paredzēts stundai, skolēniem jāmācās uzdotā viela un jāizpilda uzdevumi. Izpildītos uzdevumus nepieciešams mācību stundas laikā nosūtīt skolotājiem uz e-klases pastu (līdz stundas beigām!) vai pēc skolotāja norādījumiem. Izpildītie uzdevumi tiks vērtēti ar i / ni.

Pārbaudes darbi tiek vērtēti atbilstoši skolas pārbaudes darbu vērtēšanas kārtībai.

Ar priekšmeta skolotājiem var sazināties stundas laikā un konsultāciju laikos. (KONSULTĀCIJU GRAFIKS)

Cienījamie 1. – 4. klašu vecāki!

No 23.03.2020. mācību process tiek organizēts attālināti. Skolēni mācīsies mājās, uzdevumi tiks saņemti un pildīti, izmantojot datoru vai telefonu. Nodarbības notiks pēc stundu saraksta. Skolotāji no 8:40 līdz 10:00 e-klasē ievietos uzdevumus un mācāmo vielu savam priekšmetam. Skolotāju konsultācijas varēs saņemt telefoniski no 11:00 līdz 13:00 un no 16:00 līdz 19:00. Izpildītos uzdevumus būs nepieciešams nofotografēt un nosūtīt skolotājam pārbaudei (e-klase vai telefons, bet ne kopīgā čatā) līdz nākamai stundai pēc stundu saraksta.