Karjeras izglītība

Karjeras izglītība

Karjeras veidošana ir nepārtraukts process, kura gaitā cilvēks izmanto informāciju par sevi un apkārtējo pasauli, analizē un pielieto to, lai izvēlētos savu nodarbošanās jomu un pēc tam jau konkrētu profesiju.

Ir svarīgi apzināties, ka cilvēks pats piedalās savas dzīves (karjeras) veidošanā un plānošanā.

Karjeras veidošana turpinās visas cilvēka dzīves garumā. Mainās cilvēks, mainās pasaule, rodas jaunas darbavietas un jaunas profesijas. Mainās prasības pret darbiniekiem.

Viens no veiksmīgas karjeras nosacījumiem ir līdzsvars starp darbu, ģimeni un brīvo laiku.

Karjeras izglītības īstenošana skolā notiek atbilstoši izstrādātājai programmai, izmantojot daudzveidīgas mācību metodes un darba organizācijas formas:

 • mācību priekšmetu stundas;
 • klases stundas;
 • individuālās nodarbības;
 • ārpusstundu pasākumus;
 • mācību ekskursijas.

Skolēnu pašizpētes rezultāti, mācību sasniegumu pierādījumi u. c. ar karjeras izglītību saistīti materiāli tiek apkopoti mapēs (Portfolio).

Ja jums ir sākumskolas vecuma bērns un jūs vēlaties mērķtiecīgi piedalīties bērna karjeras plānošanas procesā:

 • palīdziet bērnam būt profesionāli veiksmīgam – uzticētajiem;
 • uzdevumiem jāatbilst bērna spējām, tie nedrīkst būt pārāk sarežģīti;
 • sargājiet bērnu no pārāk augsta prasīguma pret sevi un citiem;
 • audziniet bērnu darbībā;
 • palīdziet bērnam tikai tad, kad viņš to lūdz;
 •  ļaujiet attīstīties centīgai personībai.

Ja jums ir pusaudzis un jūs vēlaties mērķtiecīgi piedalīties bērna karjeras plānošanas procesā:

 • pusaudžiem vajag pietiekami daudz laika sev un savam interesēm;
 • ar bērnu jāveido savstarpējas uzticības un uzmundrinājuma attiecības;
 • jāatzīst aktivitātes, kurās pusaudzis uzrāda labus rezultātus;
 • jāpalīdz pusaudzim rast atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar identitāti, ja pusaudzis tādus uzdod;
 • jāatbalsta pusaudža izvēles un mērķi;
 • jāiedrošina spert nākamo soli.